فرایند طراحی معماری از شناخت موضوع تا طراحی نهایی با رویکرد آینده پژوهی برگزار می شود.

ورکشاپ دکتر آرتور امید آذری

زمان: اول و دوم آذرماه ۱۳۹۷

برگزار کننده: دانشگاه یزد