هرچند ایران بابدشانسی به اسپانیا باخت اما سرانجام زنان این شانس را یافتند درهای بسته استادیوم آزادی را به روی خود گشوده ببینند؛ نه زلزله ای اتفاق افتادو نه کسی دچار تغییر حال شد!

هرچند ایران بابدشانسی به اسپانیا باخت اما سرانجام زنان این شانس را یافتند درهای بسته استادیوم آزادی را به روی خود گشوده ببینند؛ نه زلزله ای اتفاق افتادو نه کسی دچار تغییر حال شد!

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ