نذارین کسی به زندگیتون جهت بده

نذارین کسی به زندگیتون جهت بده
خودتون باشید
با رویاها و باورهای خودتون
این زندگی شماست
ازش لذت ببرید
@archalife

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ