منظور ما دقیقا از هنر معاصر چیست؟

استفاده از کلمه ی “معاصر”به عنوان یک واژه ی جایگزین برای “مدرن” و “پست مدرن” برای شناخت هنری که از در زمان حاضر بوجود آمده است، به همان اندازه غیر معمول است که کلمه ی معاصر همزمان خود به یک اندازه واضح و به یک اندازه مبهم است. این وضعیت همواره این پرسش را به ذهن متبادر می کند که “هنر معاصر چیست”؟

هنر معاصر، هنر اواخر 20 و اوایل 21، که در نتیجه رد هنر مدرن (۱۸۶۰ـ۱۹۶۰)، که شامل سبک ها و رسانه ها، پیام های مفهومی، سیاسی و اجتماعی، چند فرهنگی و جهانی شدن و تولید شده توسط هنرمندانی که در قرن بیست و یکم زندگی می کنند و فرصتی برای تأمل در جامعه معاصر و مسائل مربوط به خودمان و جهان اطراف ما فراهم می کنند می باشد و در واقع هنري که جوهره ی آن تمام وجوه امروزي بودن با تمام ویژگی هایش است.

هنر معاصر بخشی از یک گفت و گوی فرهنگی که مربوط چارچوبی بزرگتر مانند هویت شخصی و فرهنگی، خانواده، جامعه و ملیت است. اغلب برای عدم وجود یک اصل یکنواخت سازماندهی، ایدئولوژی، یا مانیفست به رسمیت شناخته شده، می تواند قریب به اتفاق، دشوار، یا بسیار ساده که تعجب بیننده را برانگیزد که آیا چیزی را از دست داده یا نه باشد و شاید از ویژگی های مشخص تر و واضح تر آن این است: هنر معاصر هنر امروز است.

با توجه به این حقیقت که ما همگی در چندگانگی تفاوت­های فرهنگی، زمان، هویت و مکان به سر می بریم، هنر معاصر هنری است که با وجوه چندگانه معاصر بودن ادغام گشته است. برای نمونه تفاوت کلید واژه ها­یی مانند “مدرن”و “معاصر” که نه تنها گروهی از مفاهیم ضد هم را تداعی می­کنند، بلکه همزمان پوشانندگی در بسیاری از معنایی را شامل می شوند.

عملکرد جهان هنر وابسته به نهادهای هنر است، اعم از موزه به گالری خصوصی، مدارس هنری و ناشران، موزه داران. اما فلسفه ی شکل گیری هنر معاصر به گونه ای همراه با تقابل با نهادهای رسمی است و بیانگر این که تمایلی به نگهداری شدن در موزه ها را ندارد. نقش موزه ها و میزان حمایت موزه ها از هنر معاصر با توجه به ماهیت امروزی هنر سوال دیگری است که در کنار نقش موزه های هنر معاصر در ترویج هنر عصر خود به بحث هفته ی آینده این پروژه اضافه خواهد شد.

منابع: http://steinhardt.nyu.edu/

http://www.contemporary-art-dialogue.com/

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ