طراحی و معماری و دکوراسیون داخلی

فراخوان مسابقه معماری ایده پردازی تکمیل جداره بیرونی برج صبا ۱۳

8

مقدمه

اﻣﺮوزه و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺴﻲ، ﻧﻤﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، باید ﻓﺮاﺗﺮ از ارﺗﻘﺎﮔﺮاﻳﻲ و ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎي ﺧﻮد، اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آن و از زاوﻳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺆﺛﺮ در آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا، ﻛﻨﺘﺮل رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت و ﺑﻪ وﻳﮋه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺼﺮي ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻃﺮاف، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﮕﺬارد. ﺗﺎ ۵ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ۴۵ در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮان را ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ زیر ۲۵ ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ واﺿﺤﻲ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ و ﻋﻼﻳﻖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش در ﺗﻤﺎﻣﻲ زواﻳﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اراﺋﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮوﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺟﺬب و ﺣﻔﻆ ﺳﺎﻛﻨﻴﻨﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮواز و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎي روز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ﻓﺮاﺧﻮاﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻌﻤﺎران، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻃﺮاح ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻓﻮق، ﺗﻔﻜﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻲ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺑﻨﺎ دارد؟ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي، ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺮون اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺮاي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اهداف مسابقه

ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﺪه ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻃﺮح ﺟﺪاره ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮﺟﻲ واﻗﻊ در ۲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮان ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪ از ﭘﻬﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي دﻳﺪ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ و ﺑﺪون ﻣﺰاﺣﻢ در ﻫﺮ چهار جهت ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﻛﻮﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎل آن و در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮدآوري اﻳﺪه ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ که ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ باشد:
_ ﻧﻮآوري و ﺧﻼﻗﻴﺖ در اﻳﺪه و روﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻃﺮح ﺑﺎ توجه ﺑﻪ بستر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺮاث دار ﻫﻮﻳﺖ ﻏﻨﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و اﺳﻼﻣﻲ)، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ وﻳﮋه ﭘﺮوژه (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان) و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ آن (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ﺑﺮاي آﻏﺎز ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺴﻲ)

_ ارﺗﺒﺎط ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي شهری و ﻓﻀﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن در ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﻓﻮاﺻﻞ متفاوت

_ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮزﻧﺪه و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﺑﺎ ﻧﮕﺎه وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف)

_ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري طرح و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا و ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ های ﮔﺰاف

_ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺎران و ﺷﺒﻨﻢ، ﻋﻤﻠﻜﺮد حرارتی، ﻣﻴﺮاﮔﺮي ﺻﺪا (ﺑﻪ وﻳﮋه ﺻﺪاي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﻤﺠﻮار) و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳ ﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ آﺗﺶ

_ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺮﺑﻨﻲ کمتر

_ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻗﺎﺑﻞ رویت از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻚ از داخل و از ﺧﺎرج بنا

_ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻃﺮح ﭘﻼن و ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪاﺧﻼت ﻻزم در ﺟﺪاره ﺧﺎرﺟﻲ پلان

بستر طراحی

ﺑﻨﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ-ﺗﺠﺎري بیست ﻃﺒﻘﻪ واﻗﻊ در زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ۷۵۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ دره رود ﻓﺮﺣﺰاد و ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ۹۰.۰۰۰ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻳﺮ ﺑﻨﺎ واﻗﻊ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎي آﻳﺖ اﷲ ﻫﺎﺷﻤﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ و آﻳﺖ اﷲ اﺷﺮﻓﻲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ (با مختصات جغرافیایی ۵۱.۳۳۹۷۸۴ ,۳۵.۷۷۱۵۳۰) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺟﺪار ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ آن اﺟﺮا ﺷﺪه است.

مدارک مورد نیاز برای شرکت در مسابقه

اﻟﻒ) اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه: اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس ﻓﺮد ﻳﺎ ﺗﻴﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر داوران ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒاط ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺑﺮگ ﻛﺎﻏﺬ A5 ﻣﺠﺰا از ﺑﻨﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﻮد.
ب) ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ۱۰ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد قابل ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ که ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ صورت ﻳﻚ آﻟﺒﻮم (ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ۱۰ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺟﻠﺪ و ﻓﻬﺮﺳﺖ و …)   در اﺑﻌﺎد۴۲×۲۹.۷ سانتی متر (A3) باشد و به همراه فایل PDF (دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آﻟﺒﻮم ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ) ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮري ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدد (ﻟﻄﻔﺎ از دادن ﻟﻴﻨﻚ و ﻳﺎ embedﻛﺮدن ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻓﺎﻳﻞ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ خودداری ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ). در ﻫﻴﭻ ﺑﺨﺸﻲ از آﻟﺒﻮم و ﺗﺠﺎري ﻓﺎﻳﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎم، ﻧﺸﺎن و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﻻﻟﺖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﺎﻧﺪن ﻃﺮاح ﺧﺪﺷﻪ وارد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. این آلبوم می تواند شامل موارد زیر باشد:

_ ﻧﻜﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﻓﺮآﻳﻨﺪ طراحی، اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻃﺮح، محاسبات، ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ تصاویر

_ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم در ﭘﻼﻧﻬﺎي طبقات ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻃﺮح شما

_ دﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از زواﻳﺎ و ﻓﻮاﺻﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و در ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي ﺷﻬﺮي، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و محلی

_ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳﺎﻋﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز

_ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﺎ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اطراف

ج) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ”ﻳﻚ” ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در اﺑﻌﺎد ۵۰×۷۰ سانتی متر و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي (portrait) ﭼﺎپ و ﺑﺮ روي ﻓﻮم ﺑﺮد ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

زمانبندی

_ از سه شنبه  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱:آﻏﺎز اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ

_ تا چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹: ارسال الکترونیکی اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ کنندگان ﺑﻪ اﻳﻤﻴﻞ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ

_ شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲: ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻟﻴﻨﻚ و پسورد ﻻزم برای داﻧﻠﻮد ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن

_ تا شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶: ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ به دبیرخانه ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه مسابقه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۱۶

_ دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۸: داوري مسابقه

_ چهارشنبه۱۳۹۹/۱۲/۲۰: اﻋﻼم نتایج

اعضای هیأت محترم داوران

_ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪ اﺧﻼﺻﻲ

_ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﭼﻤﺮان ﻣﻬﺪي

_ آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس رﺳﻮل ﺷﻬﺒﺎزي

_ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻴﻨﻲ فر

_ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮﻳﺎن

_ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻳﺰداﻧﻔﺮ

جوایز نفرات برگزیده

_ ﺟﺎﻳﺰه اول ۵۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن ریال

_ ﺟﺎﻳﺰه دوم ۲۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن ریال

_ ﺟﺎﻳﺰه ﺳﻮم ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮن ریال

ارکان مسابقه

_ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ: ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺻﺒﺎ ﻧﻔﺖ

_ ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪه: ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي

_ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻠﻚ زاده

مالکیت طرح ها

_ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺗﻤﺎم ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﻃﺮﺣﻬﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار کننده می باشد.

_ در ﺻﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ کارفرما، ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺨﺐ هیأت ﻣﺤﺘﺮم داوري ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاح درج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﭘﺴﺘﻲ: ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺎوﺟﻲ ﻧﻴﺎ، ﭘﻼك ۲۱، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي

_ ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ: Design_Competitions@aqrconsultant.com

_ تلفن: :۶۰-۸۸۵۳۸۹۵۵-۰۲۱

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ