سیستم های سازه ای و فرم آیرودینامیک ساختمان های بلند

#معرفی_کتاب ???
“سیستم های سازه ای و فرم آیرودینامیک ساختمان های بلند”
@archalife
نویسنده: محمد هالیس گونل و حسین امره ایلگین
مترجم: دکتر محمد تحصیلدوست
ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
تعداد صفحه: ۲۱۴
قیمت: ۱۶/۰۰۰ تومان

?طرح کلی کتاب حاضر، ارائۀ اطلاعات ضروری موردنیاز به معماران و مهندسان سازه برای طراحی ساختمان های بلند است. در بخش اول، ساختمان های بلند تعریف و توسعۀ تاریخی آن ها مطرح شده است؛ در بخش دوم، بارهای جانبی ناشی از باد و زلزله در ساختمان های بلند بررسی شده اند؛ در بخش سوم، سیستم های سازه ای ساختمان های بلند مطرح شده اند؛ در بخش چهارم، نمونه های موردی چندین ساختمان بلند شناخته شده ارائه شده است؛ در بخش پنجم، تأثیر باد بر ساختمان های بلند ارزیابی شده و در بخش پایانی، شیوه های طراحی برای مقاومت در برابر تأثیر ات باد بر ساختمان های بلند بررسی شده است.

• فهرست مطالب کتاب:
مقدمه
۱. ساختمان های بلندمرتبه
۱.۱ . تعریف
۲.۱ . پیدایش و توسعۀ تاریخی

۲. بارهای جانبی تأثیرگذار بر ساختمان های بلندمرتبه
۱.۲ . نیروهای باد
۲.۲ . بارهای ناشی از زمین لرزه

۳. سیستم های سازه ای ساختمان های بلند
۱.۳ . سیستم های سازه ای ساختمان های بلند
۲.۳ . سیستم های قاب گیردار
۳.۳ . سیستم های صفحه ای/ صفحات تخت
۴.۳ . سیستم های هسته ای
۵.۳ . سیستم های دیوار برشی
۶.۳ . سیستم های قاب برشی
۷.۳ . سیستم های ابرستونی (ابرقاب، خرپای فضایی)
۸.۳ . سیستم های ابرهسته ای
۹.۳ . سیستم های قاب با مهار
۱۰.۳ . سیستم های لوله ای

۴. نمونه های موردی ساختمان های بلند
ساختمان بیمۀ مسکن
ساختمان امپایر استیت
مرکز تجارت جهانی بحرین
ساختمان پیرلی
برج اسپایر
نیم تنۀ چرخیده اچ اس بی
برج خلیفه
تایپه ۱۰۱
مرکز مالی جهانی شانگهای (اس دبلیواف سی)
برج های دوقلوی پتروناس
برج نیویورک تایمز
برج یوریکا
برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی
مرکز جان هنکاک
ساختمان مرکزی تلویزیون چین
برج ویلیس
برج کامرز بانک

۵. تأثیر باد بر ساختمان های بلند
۱.۵ . حرکت ساختمان ناشی از باد
۲.۵ . آزمایش های تونل باد

۶. نکته های طراحی برای مقابله با آشفتگی ناشی از باد
۱.۶ . رویکرد طراحی معماری
۲.۶ . رویکرد طراحی سازه ای
۳.۶ . رویکرد طراحی مکانیکی
پیوست: نمونه های ساختمان های بلند و سیستم های سازه ای آنها

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ