تکنولوژی و معماری بومی

معماری و زندگى | archalife.com, [۰۴.۰۷.۱۸ ۱۱:۱۶]
#معرفی_کتاب ???
“تکنولوژی و معماری بومی”
@archalife
تألیف و تدوین:
– دکتر اسماعیل ضرغامی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
– سیده اشرف سادات
ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحه: ۲۴۰
قیمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال

?ماری بومی نوعی از معماری است که براساس نیازهای محلی، مصالح در دسترس، سنت ها، ارزش ها و باورهای مردم بومی و توسط خود آنها ساخته شده است. معماری بومی در طول زمان با بازتاب زمینه های زیست محیطی، فرهنگی، تکنولوژیکی، اقتصادی و تاریخی اش تکامل یافته است. سازندگان این معماری مردم بومی هر منطقه بوده اند، بنابراین بیشتر از هرکس دیگری به شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محیط خود واقف بوده اند. با پیشرفت تکنولوژی و جایگزین شدن ماشین ها، این دیگر خود مردم نبودند که بناهایشان را می ساختند، پس خیلی از مسائل که در معماری بومی اهمیت داشت در معماری دوره مدرن نادیده گرفته شد. تمام اشکال معماری بومی برای رفع نیازهای مردم، انطباق با ارزش ها و روش زندگی مردم که فرهنگ تولید کننده ی آنهاست، ساخته شده اند…

• فهرست مطالب کتاب:

فصل اول: بوم شناسی
-۱-۱ مقدمه
-۲-۱ پیشینه بوم شناختی
-۳-۱ مبانی بوم شناسی
-۱-۳-۱ تعریف بوم
-۲-۳-۱ تمدن بومی
-۳-۳-۱ اهمیت دانش بومی
-۴-۳-۱ بومی گرایی و هویت بومی
-۴-۱ معماری بومی
-۱-۴-۱ ارزش ها در معماری بومی
-۲-۴-۱ تمایز معماری بومی و سنتی
-۳-۴-۱ رویکردهای معماری بومی
-۴-۴-۱ عوامل مؤثر در شکل گیری معماری بومی
-۵-۴-۱ ویژگی های معماری بومی
-۶-۴-۱ جوهره معماری بومی
-۱-۴-۱ ویژگی های معماری بومی
-۸-۴-۱ ارزش شناسی معماری بومی در عملکرد
-۵-۱ ضرورت توجه به بوم گرایی در معماری معاصر
-۱-۵-۱ بومی گرایی در قرن ۲۱
-۲-۵-۱ بومی گرایی در برابر مدرنیته ی جهانی
-۳-۵-۱ بومی گرایی در تقابل با جهانی شدن
-۴-۵-۱ مدرنیته و دیدگاه جدید به بوم
-۶-۱ معماری بومی در ایران
-۱-۱ ضرورت ایجاد فضاهای مسکونی بومگرا
-۸-۱ هویت
-۲-۱ هویت و معماری بومی
-۱-۲-۱ چگونگی تحقق هویت اسلامی در اثر معماری
-۱۵-۱ جمع بندی

فصل دوم: فرهنگ و بوم
-۱-۲ مقدمه
-۲-۲ فرهنگ
-۳-۲ تاثیر فرهنگ بر معماری بومی
-۴-۲ رابطه معماری بومی و فرهنگ
-۵-۲ پاسخگویی معماری بومی در سایه فرهنگ
-۶-۲ عدم استمرار تاریخی و ایجاد گسستگی فرهنگی در معماری بومی
-۱-۶-۲ زمینه های تاریخی و سیاسی
-۲-۶-۲ شرایط حرفه ای معماران
-۳-۶-۲ تحولات اجتماعی
-۴-۶-۲ تکنولوژی و تأثیر آن در توسعه شهرها
-۱-۲ توجه به الگوهای فرهنگی هر منطقه
-۸-۲ چالش های انقطاع فرهنگ در معماری معاصر
-۲-۲ جمع بندی

فصل سوم: تکنولوژی بومی
-۱-۳ مقدمه
-۲-۳ تکنولوژی چیست؟
-۳-۳ واژه شناسی تکنولوژی
-۴-۳ مؤلفه های تکنولوژی
-۵-۳ جایگاه تکنولوژی در معماری
-۶-۳ تکنولوژی و معماری
-۱-۶-۳ تاثیر تکنولوژی بر فضاهای بومی
-۲-۶-۳ معماری بومی و ارتباط آن با سبزینگی
-۳-۶-۳ تأثیر تکنولوژی بر طبیعت
-۴-۶-۳ تاثیرات تکنولوژی بر فرم های معماری بومی
-۵-۶-۳ تأثیر تکنولوژی و دگرگونی مصالح نوین در فضاهای معماری
-۶-۶-۳ تأثیر تکنولوژی بر معماری ایران
-۱-۶-۳ تأثیر تکنولوژی در معماری معاصر
-۷-۳ تکنولوژی و بوم
-۱-۷-۳ تکنولوژی و معماری بومی
-۲-۷-۳ پتانسیل های تکنولوِژی بومی
-۸-۳ جایگاه تکنولوژی در ساختمان
-۱-۸-۳ حوزه اقتصادی تکنولوژی
-۲-۸-۳ حوزه زیست- محیطی تکنولوژی
-۳-۸-۳ حوزه اجتماعی- فرهنگی تکنولوژی
-۴-۸-۳ حوزه کیفی تکنولوژی
-۲-۳ جایگاه تکنولوژی بومی در توسعه پایدار شهری
-۱۵-۳ جمع بندی

فصل چهارم: اقلیم و معماری پایدار
-۱-۴ مقدمه
-۲-۴ اقلیم
-۳-۴ طراحی اقلیمی
-۴-۴ بومی گرایی و گامی به سوی پایداری
-۵-۴ پایداری
-۶-۴ معماری پایدار
-۱-۶-۴ معماری پایدار یک ویژگی زمینه ای (بومی) است
-۱-۴ آماده سازی بستر پایداری
-۸-۴ رد یا پذیرفتن پایداری از راه های سنتی (مربوط به گذشته)
-۲-۴ رویکرد پایداری در اصول معماری بومی ایران
-۱-۲-۴ نگاه مقدس به طبیعت
-۲-۲-۴ مراحل طراحی و طراحی انسانی
-۳-۲-۴ پایایی بنا
-۱۵-۴ خانه ایرانی مصداق معماری پایدار
-۱-۱۵-۴ معرفی ارزش های تکرار پذیر
-۱۱-۴ فواید استفاده از کاربرد اصول معماری بومی ایرانی در راستای رویکرد معماری پایدار
-۱۲-۴ رازهای پایداری معماری بومی
-۱۳-۴ جمع بندی

معماری و زندگى | archalife.com, [۰۴.۰۷.۱۸ ۱۱:۱۶]
فصل پنجم: بررسی و تحلیل مصادیق بومگرا
-۱-۵ راسم بدران و آثار
-۱-۱-۵ معماری راسم بدران
-۲-۱-۵ تاثیرات سنت در آثار بدران به عنوان احیاکننده معماری اسلامی مدرن( آثار او در دهه ۱۵ و بعد آن)
-۳-۱-۵ تاثیرات رویکرد جهانی شدن در آثار بدران
-۴-۱-۵ رویکرد جهانی راسم بدران به طراحی و ویژگی های آن
-۵-۱-۵ مجموعه مسکونی کارکنان کارخانه سیمان در امان، اردن
-۲-۵ حسن فتحی
-۱-۲-۵ تفکرات و دیدگاه ها
-۲-۲-۵ اصول معماری حسن فتحی
-۳-۵ کامران دیبا
-۱-۳-۵ موزه هنرهای معاصر
-۲-۳-۵ شهرک شوشتر نو
-۴-۵ بررسی موردی سه نمونه خانه رسولیان و خانه لاری ها و خانه آیت اللهی در یزد
-۱-۴-۵ بررسی خانه رسولیان در یزد
-۲-۴-۵ بررسی خانه لاری ها در یزد
-۳-۴-۵ بررسی خانه آیت اللهی در یزد
۵ جمع بندی

 

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ