به مناسبت درگذشت ويل آلسوپ معمار بريتانيايي

آلسوپ:
چرا معماران و هنرمندان دوست دارند براي خود مانيفست بنويسند؟ من فكر مي كنم تنها يك پاسخ به اين سئوال وجود دارد؛آن ها فكر مي كنند حق با آن هاست و مي خواهند همه به روش آن ها كارها را انجام دهند. اما من مخالف اين عقيده هستم و اين در نحوه آموزش من و نحوه آموزش معماري همچون ديويد چيپرفيلد روشن است؛ اگر دانشجويان او را در دوسلدورف ببينيد،آن ها٣٠ نسخه كپي از چيپرفيلد هستند.اما او چرا چنين كاري به عنوان يك مربي انجام مي دهد؟ من در دانشكده فني وين كارهاي بد زيادي از دانشجويان دريافت مي كنم اما به نظرم عالي است چون ممكن است در حال شكست خوردن باشند اما دست كم يك چيز تازه را امتحان مي كنند.برگرفته از كتاب معماري و زيبايي

منبع: پدیدار شناسی

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ