بررسی انواع باد در طراحی معماری

مقدمه:

مناطق قطبی از مناطق ثابت و پُرفشار است؛ ولی فشار این مناطق از فشار مناطق نیمه استوایی کمتر است.مناطق کم فشار در قسمت هایی با عرض جغرافیایی بالا وجود دارند.علت اصلی وجود نقاط و کمربندهای فشار هوا، تقسیم نامتعادل پرتوهای خورشید بر روی زمین است که باعثایجاد اختلاف دما در نقاط مختلف سطح زمین می شود.
مناطق پُرفشار عبارتند از :
۱_ مناطق قطبی در تمام طول سال
۲_ مناطق سرد آسیا، شمال آفریقا، استرالیا و آمریکای شمالی در زمستان
۳_ کمربندهای پُرفشار در مناطق نیمه استوایی، به ویژه در سطح اقیانوس در تابستان. توده های عظیم هوا، همیشهاز مناطق پُرفشار به سمت مناطق کم فشار حرکت می کنند. البته این حرکت، در یک جهت مستقیم منطقه یکه در اثر حرکت دورانی زمین » کوریولیس « پُرفشار به سمت منطقه ی کم فشار نیست و تحت تأثیر نیرویبه وجود می آید، قرار می گیرد و از مسیر خود منحرف می شود. انحرافی که در اثر این نیرو در جهت حرکتتوده های هوا به وجود می آید، در نیمکره ی شمالی در جهت حرکت عقربه های ساعت و در نیم کره ی جنوبی، درجهت عکس حرکت عقربه های ساعت است. نیروی کوریولیس، در منطقه ی استوا صفر و در جهت حرکت به
طرف قطبین افزایش می یابد.
_ بادهای تجاری در معماری 
مرکز این بادها در مناطق استوایی دو نیم کره ای است که دارای هوای پُر فشار هستند. جهت حرکت این دوجریان هوا در نیم کره ی شمالی به سمت جنوب غربی و در نیم کر ی جنوبی به سمت شمال غربی است. جهتحرکت این دو باد معمولاً ثابت است و دما و رطوبت آنها به مناطقی که از روی آن عبور می کنند، بستگی دارد.

 _ بادهای غربی در معماری 
مرکز این بادها در مناطق نیمه استوایی، ولی حرکت آنها در جهت مناطق کم فشار اقیانوس منجمد شمالیاست. در طول منطقه ی قطبی، این بادها و بادهای قطبی به هم نزدیک می شوند و به دلیل اختلاف زیاد درجه حرارت این دو توده ی هوا، جبهه های جلویی این دو سیستم همیشه طوفانی است. در زمستان، در نیم کره ی شمالی، تغییرات زیادی در جهت و سرعت این سیستم باد به وجود می آید؛ ولی در تابستان، جهت حرکت وسرعت آن تقریباً ثابت است.

_ بادهای قطبی
این بادها در اثر پراکنده شدن توده های هوایی سرد از مناطق پُر فشار قطبی و اقیانوس منجمد شمالی به وجودمی آیند. جهت اصلی این بادها در نیم کره ی شمالی،به سمت جنوب غربی و در نیم کره ی جنوبی به سمتشمال غربی است.
_ بادهای موسمی
اختلاف میانگین درجه حرارت سالانه ی هوای سطح زمین و دریا، باعث ایجاد بادهای زمستانی بر روی خشکیو بادهای تابستانی بر روی دریا می شود که به باد موسمی معروف هستند. اثر این بادها در منطقه ای از اقیانوسهند که به استرالیا، آسیای جنوبی و شمال آفریقا محدود می شود، بیشتر است. جهت وزش این باد در آسیایجنوبی، جنوب غربی است که در منطقه ی خط استوا به تدریج تغییر می یابد تا اینکه در شمال غربی استرالیا بهجهت جنوب شرقی تبدیل می شود.
_ نسیم های دریا و خشکی
در مناطق ساحلی هنگام روز، هوای روی خشکی گرم تر از هوای روی دریاست. این اختلاف دما باعث می شودهوای روی خشکی که گرم تر است بالا رود و هوای روی دریا به سمت خشکی آمده، جای آن را بگیرد. این عملباعث ایجاد نسیم در سواحل می شود. جریان هوا هنگام شب که هوای روی دریا گرم تر از هوای روی خشکی
است، برعکس انجام می شود و هوا از سطح خشکی به سمت دریا جریان می یابد.
_ بادهای محلی
در مناطق کوهستانی، اختلاف درجه حرارت موجب وزش بادهای محلی می شود. هنگام روز هوای مجاور سطحکوهها گرم تر از هوای آزاد در جو می شود و به سمت بالا حرکت می کند؛ ولی هنگام شب عکس این عمل اتفاق می افتد.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ