اندیشکده هرم پی برگزار می کند: پترا، طراحی منظر در محوطه های تاریخی

صدو دهمین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی هنر، معمار و شهرسازی اندیشکده هرم پی برگزار می نماید:

پترا، طراحی منظر در محوطه های تاریخی

سخنرانان: مهندس داوود خطیبی تبار، دکتر پرستو عشرتی

زمان: پنجشنبه۳ آبان

ساعت: ۱۵ الی ۱۸

مکان: کارگر شمالی، کوچه چهارم، پلاک ۱۴، واحد ۱، اندیشکده هرم پی

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ