ذ) شرایط شرکت در مسابقه
شرکت در مسابقه برای همه دانشجویان آزاد بوده و شرکت کنندگان می توانند به صورت انفرادی و یا گروهی در مسابقه شرکت کنند.

جهت ثبت نام یا به دفتر انجمن مراجعه کنید و یا با @uokurbandesign در ارتباط باشید.