یک استادیوم فوتبال در آلمان با لوله کشی آبجو وجود دارد

یک استادیوم فوتبال در آلمان با لوله کشی آبجو وجود دارد! این لوله های آبجو تا 5 کیلومتر در سراسر ورزشگاه هستند تا به همه تماشاچیان آبجو رایگان ارائه شود!

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ