گالری نظرگاه برگزار می کند: زبان سینما و فهم فضا نقش آفرینی سینما در بیان مسئله شهر

زبان سینما و فهم فضا
نقش آفرینی سینما در بیان مسئله شهر
نمایش مستند “نسیان” به همراه نشست تخصصی

سخنرانان: آقایان عباس آذری، حسن آخوندپور و سید امیر منصوری

زمان: سه شنبه ۲۲ آبان ۹۷

ساعت ۱۶

مکان: گالری نظرگاه، خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ