کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر

به گزارش دبیرخانه کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر، این رویداد بین الملل که توسط موسسه مهدپژوهش ره پویان حقیقت، دانشگاه دولتی روسیه برای علوم انسانی، آکادمی هنر روسیه، دانشگاه باهارات هند و موسسه INION RAS با اخذ مجوزهای لازم برگزار می‌شود، میزبان مسئولین، کارشناسان و اساتید حوزه‌ی هنر، معماری، ادبیات و فلسفه و علوم انسانی با هدف گفتگو و تبادل اطلاعات با مسئولین، اساتید و نخبگان ایران، روسیه، ایتالیا، اسپانیا، لیتوانی، ترکیه، هند و غیره در حوزه هنر و فرهنگ، معماری، فلسفه هنر، ادبیات، زبان شناسی و سایر موضوعات میان رشته ای مرتبط در علوم انسانی در مسکو، روسیه خواهد بود.

مصطفی علی بیگی، رئیس این کنفرانس، درباره ضرورت‌ها و دلایل برگزاری این همایش گفت: «تعامل فرهنگ های مختلف، فرآیندی است که قرن ها را پشت سر می گذارد و امروزه در حال جهانی شدن و فرم جدیدی می ­باشد. از آنجا که کنفرانس های علمی بستر مناسبی را برای نشر و ارائه دستاوردهای علمی فراهم ساخته و امکان نقد و بررسی این یافته ها را در جامعه علمی به دست می دهد، برای تحقق به چنین اهدافی در بازشناسی علمی، فرهنگی و هنری و همچنین تعاملان بین المللی، کمیته ای متشکل از اساتید ایران، روسیه، هند، ترکیه، اسپانیا، ایتالیا و غیره تصمیم بر آن گرفتند نسبت به برگزاری سلسله کنفرانس های بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق در چشم انداز بلند مدت توسط اقدام شود.»

علی بیگی در این زمینه افزود: «این کنفرانس جزء کنفرانس های معتبر بین المللی خاج از کشور توسط برگزارکنندگان دانشگاهی خارجی محسوب می شود، و زبان اصلی کنفرانس و ارایه مقالات به صورت انگلیسی و یا روسی می باشد، اما با توجه به درخواست پژوهشگران محترم مبنی بر بهبود عملکرد سامانه کنفرانس و به منظور تکریم به پژوهشگران و شرکت کنندگان فارسی زبان و ایرانی، و تلاش های پی در پی نماینده ایرانی کمیته برگزاری کنفرانس قسمت فارسی سایت و امکان ارسال مقاله به زبان فارسی به وجود آمده است. برای این منظور ابتدا توصیه می شود مقالات خود به زبان انگلیسی ارسال نمایید، درغیراینصورت تمامی پژوهشگرانی که مقاله خود را به زبان فارسی ارسال می کنند می بایست چکیده مقاله را به زبان انگلیسی ارسال کنند. تمامی مقالات به زبان انگلیسی در کتابچه مجموعه مقالات و نمایه کنندگان انگلیسی چاپ خواهد شد، همچنین مقالات در برخی از نمایه کنندگان ایرانی هم درج می شود.»

علی بیگی در زمینه جزئیات برگزاری این همایش و تمایز آن با رویدادهای دیگر اضافه کرد:

« حضور در کنفرانس بین المللی معتبر روسیه و ارایه گواهی-

بازدید از دانشگاه ها و مراکز علمی مسکو و سن پترزبورگ-

ارائه توصیه نامه از کنفرانس برای علاقه مندان به درخواست ادامه تحصیل در خارج از کشور در صورت داشتن شرایط لازم و تایید ریاست کنفرانس-

گفتگو و تبادل اطلاعات با مسئولین، اساتید و نخبگان ایران، روسیه، ایتالیا، اسپانیا، لیتوانی، ترکیه، هند و غیره در حوزه هنر و فرهنگ، معماری، فلسفه هنر، ادبیات و سایر موضوعات میان رشته ای مرتبط با کنفرانس در علوم انسانی»

 

اطلاعات تکمیلی کنفرانس:

رئیس این کنفرانس، محورهای اصلی را شامل موضوعات میان رشته ای تعامل در هنر و فرهنگ و کاربرد آن در علوم دیگر برشمرد، و موارد ذیل را به عنوان برخی از محورها اشاره کرد:

 • هنر (هنرهای تجسمی و تزئینی، معماری، معماری منظر، هنر سینما) به عنوان یک پدیده فرهنگی
 • هنر به عنوان راهی برای درک و شناخت
 • فلسفه هنر در پیوند فرهنگ ها و تمدن ها
 • تاثیر فرهنگ روسیه در هنر کشورهای شرقی
 • معماری ایرانی در روسیه
 • هنر ایرانی و هندی در موزه­های و مجموعه­های روسیه
 • تاثیر فرهنگ های کشورهای شرق در هنر روسیه، “سبک شرقی” در هنر تزئینی روسیه، هنر شرق شناسی روسیه
 • هنر سنتی و معاصر مناطق و مرزهای شرقی روسیه
 • هنر معاصر در تقاطع فرهنگ ها و تمدن ها هنر
 • گفتمان نقد هنر در تقاطع فرهنگ ها و تمدن ها
 • ترنس­کالچر هنر به عنوان راهی برای نگهداری و تولید کدهای شناختی از فرهنگ
 • اثر هندی در فرهنگ روسیه
 • سایر موضوعات میان رشته ای علوم انسانی مرتبط با کنفرانس (هنر، معماری، فرهنگ و تمدن، ادبیات، زبان شناسی)

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در کنفرانس می‌توانند به سایت http://icrte.com مراجعه کنند.Международная междисциплинарная конференция

«Россия – Восток: взаимодействие в искусстве»

 

Взаимодействие культур – процесс, идущий из глубины веков, и сейчас, в эпоху глобализации, обретающий новые темпы и формы.

Россия – многонациональная страна, по своему географическому положению объединившая Запад и Восток, и представляющая особый культурный мир. Достоевский говорил о «всемирной отзывчивости» русского гения, в акте творчества перевоплощающегося в образы других народов, тем самым впитывающего их самые яркие и сокровенные черты. Искусство мыслится как феномен культуры, наиболее «отзывчивый» на влияния извне. Известные русские художники – Василий Верещагин, Николай и Святослав Рерихи, Павел Кузнецов, многочисленные художники-ориенталисты писали Восток на основе личных впечатлений и воспринятых чуткой творческой душой восточных мифов и легенд. С другой стороны, великие произведения искусства – это «послы доброй воли», которые несут лучшие чаяния души народа во внешний мир, в копилку мировой культуры.

Для России «восточное измерение» традиционно одно из определяющих. С Востока в Россию пришел «звериный стиль», позднее русском декоративном искусстве отчетливо проявляется «восточный стиль». Это – свидетельство глубинных процессов, так как по своей природе стиль свидетельствует о существовании устойчивого конструкта в ментальности культуры, который получает выражение в произведениях живописи, скульптуры, архитектуры и т.п.

Исторически Россия прирастала Востоком, впитывая в себя новые художественные тенденции и практики. Живопись Нико Пиросмани, Мартироса Сарьяна, скульптуры и живопись Зураба Церетели стали неотъемлемой частью русской культуры.

На конференции мы предлагаем участниками обсудить проблемы межкультурного и транскультурного взаимодействия на многогранном поле искусства.

Основные темы конференции:
Искусство (изобразительное и декоративное искусство, архитектура, ландшафтная архитектура, киноискусство) как феномен культуры
Искусство как способ познания
Философия искусства на стыке культур и цивилизаций
Транскультурной искусство
Искусство как способ хранения и производства когнитивных кодов культуры Влияние русской культуры на искусство стран Востока
Влияние культур стран Востока на русское искусство, «восточный стиль» в русском декоративном искусстве, русское ориенталистическое искусство
Традиционное и современное искусство восточных регионов и рубежей России
Современное искусство на стыке культур и цивилизаций
Искусствоведческий дискурс на стыке культур и цивилизаций
Иранское и индийское искусство в российских музеях и коллекциях
«Индийский след» в российской культуре
Иранская архитектура в России

Важные даты:

Срок представления тезисов: 1 сентября 2018 г.

Срок приглашения на конференцию: 1 октября 2018 г.

Даты проведения конференции:      

 Тезисы должны быть представлены на русском и английском языках

 Рабочие языки конференции: русский и английский

olgalavr@mail.ru (для российских участников)

mprh.institute@gmail.com


بنیاد معماری و زندگی حامی اصلی برگزاری و جز تیم سیاستگذاری این کنفرانس می باشد .

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ