خانه‌ی 10 ستاره

خانه‌ی 10 ستاره توسط همکاری شرکت‌های Clare Cousins Architects و Sociable Weaver طراحی شد. شکل خاص بیرونی آن با طبیعتی که آن را در بر گرفته، ترکیب شده است.