بموضوع: پلتفرم اندیش زایی فضای مصنوع
نخستین نشست با هدف ایجاد بستری برای تعامل در پیوند بین معماری و جامعه در رشت

سخنرانان: شهاب الدین تصدیقی، علی پوررجبی، سعیده قرشی، سامان مویدی و محمدرضا کافر

دبیرپنل و برنامه ریز: سعیده قرشی

زمان: ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۶ تا ۱۸:۳۰

مکان: رشت، خیابان سعدی، روبروی بلوار بوسار، جنب کافه رورانس، تماشاخانه استاد اکبر رادی

حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.