كنت فرامپتون کلمه مکان را به فضا ترجیح می داد…

كنت فرامپتون کلمه مکان را به فضا ترجیح می داد…بازگرداندن معماری به موضوع مکان نه تنها اهمیت عینی هر ساختمان را طرح می کند، بلکه در طراحی به این موضوع اذعان دارد که یک حوزه عمومی هست که معماران می بایست در نهایت آن را همساز کنند. هري فرانسيس مالگريو. مقدمه اي بر نظزيه هاي معماري

منبع:پدیدارشناسی

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ