طراحی و معماری ساختمانی در پخ از علی دهقانی و علی سلطانی و عاطفه کرباسی در اصفهان

ساختمانی در پخ 

موقعیت: اصفهان، نجف آباد، چهارراه پلیس، خیابان ١٧ شهریور

معمار/معماران: علی دهقانی و علی سلطانی و عاطفه کرباسی (دفتر معماری آینه)

همکار طراحی پروژه: سپیده شریعتمداری

كارفرما: سید محمد آیتی

تاریخ آغاز پروژه: ۱۳۹۱ شمسی

تاریخ پایان پروژه: ۱۳۹۲ شمسی

مساحت پروژه: ۵۰۰ مترمربع

رتبه سوم گروه عمومی در جایزه معمار سال ۱۳۹۲ شمسی

زماني كه پروژه ساختماني در پَخ به دفتر ما پيشنهاد شد، مدتي بود كه كارفرما براي انتقال تير برق مزاحم روبروی پروژه توسط اداره برق تلاش کرده بود و نتيجه اي نگرفته بود! او هنوز درباره ساخت بناي خود در اين زمين، به خاطر اين مشكل و شكل هندسي خاص آن مردد بود. بدتر اینکه، او هنگامي به سراغ ما آمد كه اسكلت و سقف ها اجرا شده بود و ديگر امكان جابجايي و تغيير آن نبود… اما در اين ميان وسوسه ی تجربه ی طراحی نمایی در پخ، ديد بسيار خوب زمين، هم از محيط اطراف به نمای ساختمان و هم از درون به بيرون، وجود درختی تنومند در شمال پروژه و نيز موضوع مقابله با نور غرب كه تقريبا بيش از نيمی از پروژه در معرض آن بود، ما را براي طراحي اين پروژه مصمم كرد. از بخت خوب ما نور مزاحم غرب و ساختمانی با نمای زشت شيشه ای و تير برق مزاحم پروژه، هر سه در يک سمت بودند و درخت تنومند مجاور زمين، نور موافق و ديد به كوه های شمال شهر هر سه با هم در سمت ديگر قرار داشتند.

ما تصميم گرفتيم برای مقابله با نور مزاحم غرب و نيز كاهش ديد طبقات به تير برق و ازدحام سيم های مزاحم آن و نیز ساختمان زشت روبرو، نقاب هایی از جنس نما تعريف كنيم كه با برآمدن از سطح نما هدف ما را برآورده كنند. اين نقاب ها ديد بدنه غربی را به سمت جنوب و ديد بدنه روي پخ را به سمت شمال می چرخانَد و ديد مزاحم بدنه شمال به ديوار پيش آمده را هم به سمت شمال جهت می دهد. همچنین زوایای برآمدن این صفحات که زاویه هر یک از سطح مجاور آن گرفته شده به نوعی مسئله وجود ساختمان در پخ را در نما حل می کند. با توجه به كاربري اداری بنا، پنجره های هر طبقه با ارتفاع های متفاوت و متنوع براي چيدمان های داخل و با توجه به دیدهای مناسب اطراف، جانمايی شده است.

 

ابگینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ