حناچی برای ایجاد درآمدهای پایدار، افزایش سهم شهرداری از درآمدهای بخش دولتی در حوزه‌های شهری را پیشنهاد می‌کند و متناسب کردن دریافت عوارض شهری بنا به میزان بهره‌مندی از فرصت‌های شهری.