سمینار بین المللی باوهاوس در تهران توسط دانشگاه هنر برگزار می گردد

سمینار بین المللی باوهاوس در تهران توسط دانشگاه هنر برگزار می گردد

سخنرانان: دکتر پیروز حناچی، دکتر سید محسن حبیبی، دکتر کریستین ولتس باخر، دکتر آرزو منشی زاده، دکتر بیژن شافعی، آندریاس روست

دبیر: هدی صدرالاشراغی

زمان: چهارشنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷

ساعت: مکان ۱۴-۹

مکان: دانشگاه هنر، پردیس باغ ملی

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ