روز تهران مبارک

?تالار آیینه وزارت امور خارجه (کاخ شهربانی سابق)

روز تهران مبارک?
?میدان توپخانه، ابتدای خیابان امام خمینی، سردرباغ ملی، میدان مشق
?عکس از حامد پورتقی

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ