جنگ روایت ها: گفت وگو ها درباره معماری و شهرسازی ایران در دوران مشروطه

سلسله نشست های گفتارهای کوبه با همکاری خانه گفتمان شهر و معماری برگزار می شود.

جنگ روایت ها: گفت و گو ها درباره معماری و شهرسازی ایران در دوران مشروطه

سخنران: کامیار صلواتی

دوران مشروطه، تصادم گاه پدیده های کهن ونودر ایران است. در این دوران پر هیاهو، آنچه از گذشته به جای مانده موضوع بحث و نقد و نظر قرار می گیرد، و نویسندگان، روشنفکران، علماء و مسئولان حکومتی، آگاهانه یا ناآگاهانه | بعضی از این به جای مانده ها را به بحث می گذارند.
این نبرد همه جانبه نه فقط در بحث درباره وجوه اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی، که حتی در عرصه معماری و شهرنیزبه به وقوع می پیوندد. در این برنامه، به بررسی این نقدها، نظرات ، روایت ها، وجبهه های موافق و مخالف میراث معماری پیشامدرن ایرانی، و نیز چرایی پدید آمدن این نقدها ونظرها می پردازیم و نوشته های نویسندگان دوران مشروطه را، به ویژه در نشریات و خاطرات شخصی، درباره معماری ایرانی مرور می کنیم. نیزاین پرسش را طرح می کنیم که این بحث ها ! زاییده چه خواسته ها و عوامل کلانتری بوده اند.

زمان: چهارشنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۷

مکان: خانه گفتمان شهر و معماری

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ