به غير از فرانك لويد رايت،معماران ديگري در ارتباط با معماري ارگانيك فعاليت مي كردند

به غير از فرانك لويد رايت،معماران ديگري در ارتباط با معماري ارگانيك فعاليت مي كردند. يكي از اين معماران هوگو هرينگ معمار الماني بود كه از نظريه پردازان معماري ارگانيك محسوب مي شد او معتقد بود كه ساختارهاي هندسي، ايستا و ساكن هستند و امروزه تمايل بيشتر به سمت ساختارهاي انعطاف پذير و در نظرگرفتن ساختمان به عنوان يك ارگانيزم زنده مي باشد. وي در سال ١٩٥٨ در گذشت. تصوير فوق يكي از اثار او بوده است.

منبع: پدیدارشناسی معماری

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ