بررسی رابطه گياهان و همسازي آنها با اقليم

بيابانها غالباً بي آب و كم آب و يا داراي مقادير قابل توجهي آب اند. سيماي حيات گياهي در اقليم گرم و خشك داراي اقسام بسياري است. بطوريكه عناصر گياهي در اين اقليم حدود ۶۰درصد پوشش گياهي ايران را بخود اختصاص مي دهد.۲۲۵
»اساساً دانه ها و اعضاءگياهان بياباني در فصول بسيار گرم يا شديداً سرد به حالت)زندگي نهفته(، خواب مي روند و در فاصله زماني كوتاهي به توليد دانه و ميوه مي پردازند.۲۲۶
بطوركلي بايد گفت، توالي رويشي بيابان خيلي مشخص و پايدار نيست و رويشهاي اصلي آن بطور قابل ملاحظه اي به حسب وضعيت خاك و رطوبت محيط تنوع مي يابد. … لخت بودن زمين، در عين حال خود، بدليل نبودن آب كافي قسمت هاي بالاي خاك است. به همين دليل بيشتر گياهان بياباني ريشه هاي بلندي دارند كه در اعماق زمين فرو مي رود تا آب لازم گياهان را تأمين كند. بعضي از بوته هاي بياباني داراي پوست ضخيم با تعداد كمي برگ يا اصولاً بدون برگ و مجهز به خار هستند كه موجب جلوگيري از تبخير آب دروني بدن آنها مي شود. برخي ديگر داراي برگهاي گوشتي،)آبدار(و مقاوم اند كه مي توانند هنگام همان بارندگي هاي متعدد،مقدار زيادي آب در خود ذخيره كنند و در
دوران خشكي كه گاه بسيار طولاني است بتدريج اين آب را به مصرف برسانند.« ۲۲۷
از عناصر عمده گياهي اين منطقه مي توان به انواع: گل كه، گون، چوبك، مركبه، قيچ، درمنه،تاغ، اُرس اشاره كرد. ۲۲۸

درخت كاكتوس در معماری
كاكتوس : نيروي سازگاري فراواني با كم آبي دارد. غذا سازي در بيشتر گياهان در برگها انجام مي شود، اما در كاكتوس غذاسازي به عهده ساقه گياه مي باشد. از نوك بالاي يك كاكتوس به اندازه چندين ليتر عصاره غذايي مي توان به دست آورد و جنس ساقه ها از چوب مي باشد. كاكتوس ها ميوه هم مي دهند.كاكتوس زماني كه در خواب است در حال تطابق دادن خود با اقليم است ،در اين حالت سطح خود را جمع مي كند و چروكيده مي شود و سطح تماس را با آفتاب كمتر مي كند و خواب كاكتوس ممكن است تا چندين ساعت طول كشد .كاكتوس در خاكي مي تواند رشد كند كه داراي خلل و فرج و پر منفذ باشد و در كوير نيز كه شن و ماسه است به وسيله باد و خاك آن پر از خلل و فرج مي شود . مشكل همسازي با كم آبي را كاكتوس به خوبي نشان مي دهد . اين گياه گوشتي آبدار ممكن است تا ۵۰پا رشد كند و وزنش به ۴تن برسد كه ۸۰درصد آن را آب تشكيل مي دهد .

نقش گز و گون دز طراحی معماری

گز و گون: اين گياهان داراي برگهاي كشيده و نازكي هستند كه باعث مي شود سطح تماسشان با نور خورشيد كم شده و تبخير آب كمتر صورت گيرد

»روستاها و شهرهاي سنتي مناطق گرم و خشك ايران را مي توان به بوته هاي كاكتوس يا گياهان صحرايي تشبيه نمود. اين گياهان پوسته اي ضخيم و بسيار مقاوم به دور خود دارند و در تحت اين شرايط است كه مي توانند محيطي مناسب براي انتقال شيره گياهي و رشد و نمو در درون گياه بوجود آورند. بطور كلي تمامي فضاهاي زيستي اين منطقه ، اعم از فضاهاي شهري، معابر، حياطها و ساختمان ها در مقابل عوامل جوي خصوصاً باد نامطلوب، كاملاً محافظت شده اند و استفاده از باد مطلوب و تابش آفتاب با تمهيدات خاص صورت مي گيرد.


منابع:

۲۲۵
فخر طباطبائي سيد محمد، ،۱۳۷۵برخورد سيستمي با طبيعت زنده ، چاپ اول، شركت سهامي انتشار، ص۱۵۱
۲۲۶
– برخي از گياهان قادرند در فصول گرم و خشك ،حتي سالها بشكل دانه، زير خاك مخفي بمانند تا زمانيكه باران ببارد. بهنگام بارندگي ميشكوفند و بيابان را به باغ رنگيني تبديل مي كنند و پس از باران بشكل دانه اي در زير خاك به انتظار باران مجدد مي مانند).پرديسان،(۲۲۲۵
فخر طباطبائي سيد محمد، ،۱۳۷۵برخورد سيستمي با طبيعت زنده ، چاپ اول، شركت سهامي انتشار، ص۱۵۱
۲۲۶
– برخي از گياهان قادرند در فصول گرم و خشك ،حتي سالها بشكل دانه، زير خاك مخفي بمانند تا زمانيكه باران ببارد. بهنگام بارندگي ميشكوفند و بيابان را به باغ رنگيني تبديل مي كنند و پس از باران بشكل دانه اي در زير خاك به انتظار باران مجدد مي مانند).پرديسان،(۲

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ